Tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste 

 

1 Rekisterinpitäjä 

Nimi (Y-tunnus): Raskilan Kone ja Rauta Oy (Y-tunnus: 2876712-3 (myöhemmin "Yritys") 

Osoite: Koskentie 9, 54410 Ylämaa

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Simo Raskila

Osoite: Koskentie 9, 54410 Ylämaa

 

3 Rekisterin nimi 

Asiakas- ja markkinointirekisteri 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterissä käsitellään yrityksen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden sekä näiden edustajien henkilötietoja. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakas- ja markkinointiviestintään sekä viestinnän kohdentamiseen mm. Yrityksen verkkosivuilla. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä rekisteröityä ei voida tunnistaa. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden tapauksessa Yrityksen ja asiakkan välisen sopimuksen täytäntöönpanoon ja potentiaalisten asiakkaiden tapauksessa Yrityksen oikeutettuun etuun. Rekisterin hallintaa ja henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojaselostetta. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan ja tarvittava aika asiakassuhteen päättymisen jälkeen mm. kirjanpitosäännösten toteuttamiseksi.

 

5 Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja. 

Henkilön nimi, asema yrityksessä, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut mahdolliset yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus, rekisteritunnus.

Yritys, yrityksen toimiala, yrityksen yhteystiedot, y-tunnus.

Asiakkuuden hoitamisessa tarvittavat tiedot (esimerkiksi tehdyt ostot, palautteet ja muut asiakaspalvelutapahtumiin liittyvät tiedot, kanta-asiakkuustiedot, ostohistoria).

Markkinointiviestintään ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimet, osallistuminen kilpailuihin tai arvontoihin, markkinointiviestintälupiin liittyvät tiedot).

Mahdollisen luoton myöntämiseen ja myönnettyyn luottoon liittyvät tiedot.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään joko Yrityksen asiakkaiden antamina tai tai Yrityksen omasta toiminnasta saatuina tietoina, mukaan lukien Yrityksen verkkosivujen kautta verkkosivuvierailujen yhteydessä saadut tiedot. Yritys voi kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä tai hankkia markkinointiin liittyviä tietoja Yrityksen ulkopuolella pidetyistä rekistereistä, mukaan lukien luottotietorekisteri.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille asiakassuhteen hoitamiseksi tai markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi mm. seuraavissa tapauksissa: tavarantoimittajille tai kuljetus- tai lähetystoimintaa hoitaville tahoille asiakkalle toimitettavien tuotteiden toimittamiseksi tai tuotteisiin tai niiden toimituksiin liittyvien reklamaatioiden hoitamiseksi; pankeille tai maksupalvelun tarjoajille maksupalvelutapahtuman hoitamiseksi; luotonantajalle luottotietojen tarkistamiseksi ja luottoon liittyvien asioiden hoitamiseksi; tilitoimistolle ja tilintarkastajille taloudenhoitoa varten; perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten; markkinointitoimenpiteissä Yritystä avustaville tahoille markkinointitoimien toteuttamiseksi; viranomaisille lainsäädännön tai rekisteröidyn tärkeän edun niin edellyttäessä.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Yritys ei siirrä tai luovuta rekisteröidyn henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto voi koostua esimerkiksi väliaikaisista tarve- tai tapahtumakohtaisista listoista. Tällainen manuaalinen aineisto on saatavilla ainoastaan niille, jotka Yrityksen toiminnassa tai siihen liittyen kyseistä tietoa tarvitsevat. Tällaiset manuaalisen aineiston muodostavat listat tuhotaan, kun tarve niiden käyttöön on lakannut.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisten pääsyltä tietoihin. Toiminnallinen suojaus: Rekisteriin on käyttöoikeus vain nimetyillä Yrityksen toimihenkilöillä tai muilla nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja Yrityksen toiminnan toteuttamiseksi. Tekninen suojaus: Rekisteriin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet rekisterin käyttöön myöntää ja valvoo rekisterin yhteyshenkilö. Rekisterin käyttöön oikeutetut on ohjeistettu rekisterin käyttöön.

 

10 Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2). 

 

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2). 

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Tietosuojalain mukaiset oikeudet. 

 

13 Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti. Tämän vuoksi Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissaan. Muutosten syynä voi olla myös asiaan liittyvän lainsäädännön muuttuminen. Tämän vuoksi Yritys suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

 

(Päivitetty 31.12.2020).